Polítiques de Privacitat

1. Ús i tractament de dades de caràcter personal

CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA l'informa que les dades de caràcter personal que puguin proporcionar-se, a través de la website, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades en els fitxers titularitat de CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA , les dades consten a l'encapçalament.

Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, i si escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de CLIMATITZACIÓ INTEGRAL d'EDIFICI, SA, a través de qualsevol mitjà, fins i tot l'electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats de CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA

Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d'un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti.

El consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, dirigint-se a l'adreça de CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

2. Exercici de drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA podran exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els fitxers de CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA

Atès el caràcter confidencial de la informació, Vè. No podrà exercitar els seus drets telefònicament, ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.

L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA a l'adreça indicada a l'inici.

3. Mesures de seguretat

CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari.

4. Menors d'edat

En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys. CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor.

CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA no respon d'aquelles dades de menors que sense poder conèixer CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA aquest fet s'hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

5. Modificació de la política de privacitat

CLIMATITZACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI, SA es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de la web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació d'aquests.

6. Legislació aplicable

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord amb les lleis d'Espanya.

Logotipo_CLIDE_+_Descripción.jpg

SERVEIS

Logotipo_CLIDEMAN_+_Descripción.jpg

ÍNDEX

© 2021 per CLIDE. Tots els drets reservats. GRUPO CALOT.

  • Instagram CLIDE
  • LinkedIn CLIDE